Kế Hoạch chuyên môn năm học 2018-2019

Kế Hoạch chuyên môn năm học 2018-2019

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                            Ea Kuêh, ngày  25  tháng 10 năm 2018 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018- 2019         Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Tài liệu hướng dẫn thực hiện... ...
KẾ HOẠCH     Triển khai thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  TrườngTH lý tự trọng năm 2019

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật TrườngTH lý tự trọng năm 2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                  Số: 14/KH-LTT                 EaKuêh, ngày 15  tháng 1  năm 2019   KẾ HOẠCH    Triển khai thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật TrườngTH lý tự trọng năm 2019 Thực hiện Quyết định số 705/QĐ- TTg  ngày 25/5/2007 của Thủ... ...
Thời khóa biểu năm học 2018-2019

Thời khóa biểu năm học 2018-2019

Lượt xem:

  PHÒNG GD – ĐT CƯMGAR                                                           THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 LỚP THỨ     TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU      1A1 (Nhoăt) P3     1 2 3 4 C cờ T.việt T. việt Toán   T.việt T.việt Toán Toán   Toán T.việt T.việt TNXH   T.việt T.việt Toán Toán     Mỹ thuật T.công Thểdục... ...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN YÊU THƯƠNG”  CHO HỌC SINH NGHÈO ĐÓN TẾT NĂM 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN YÊU THƯƠNG” CHO HỌC SINH NGHÈO ĐÓN TẾT NĂM 2019

Lượt xem:

HĐ Đ HUYỆN CƯMGAR LIÊN ĐỘI LÝ TỰ TRỌNG           Số : 13  KHLĐ Ea Kuêh, ngày 02 tháng 01 năm 2019. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN YÊU THƯƠNG” CHO HỌC SINH NGHÈO ĐÓN TẾT NĂM 2019 Thực hiện chương trình công tác Đội năm học  2018-2019 . Được sự nhất trí của Ban giám hiệu Nhà trường, Liên Đội  xây dựng kế hoạch tổ chức chương... ...
KẾ HOẠCH  Tổ chức Hội thi : “ Múa hát sân trường”và  Ngày hội công nhận chuyên hiệu  Năm học 2018 – 2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi : “ Múa hát sân trường”và Ngày hội công nhận chuyên hiệu Năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯ M’GAR                 LIÊN ĐỘI LÝ TỰ TRỌNG                                  ***                       Số:…..KH/LĐ                                                                       Ea Kuêh,  ngày 23  tháng 04 năm 2019   KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi :... ...
Ngày hội đọc sách năm học 2018-2019

Ngày hội đọc sách năm học 2018-2019

Lượt xem:

...