KẾ HOẠCH     Triển khai thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  TrườngTH lý tự trọng năm 2019

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật TrườngTH lý tự trọng năm 2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                  Số: 14/KH-LTT                 EaKuêh, ngày 15  tháng 1  năm 2019   KẾ HOẠCH    Triển khai thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật TrườngTH lý tự trọng năm 2019 Thực hiện Quyết định số 705/QĐ- TTg  ngày 25/5/2007 của Thủ... ...
Tham quan trãi nghiệm học sinh lớp 5 năm học 2018 – 2019

Tham quan trãi nghiệm học sinh lớp 5 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

...