Hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến

Lượt xem:

Đọc bài viết

 UBND HUYỆN CƯ M’GAR                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số: 357/PGDĐT                                                                Cư M’gar, ngày 26 tháng 10 năm 2017              

V/v Hướng dẫn viết, đánh giá

và công nhận sáng kiến

 

Kính gửi:     – Ủy ban nhân dân huyện Cư M gar;

– Các đơn vị trường học trực thuộc.

Thực hiện Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND, ngày 03/3/2015 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc ban hành quy định công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND, ngày 26/6/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND, ngày 03/3/2015; Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2015 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục; Nghị định 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức; Hướng dẫn số 1220/SGDĐT- VP, ngày 05/9/2016 của Sở giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk về việc Hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến.

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện viết, đánh giá và công nhận sáng kiến theo các yêu cầu sau đây:

 

 • Mục đích, yêu cầu
 • Mục đích

 

Nhằm phát huy tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động. Trên cơ sở đó, chọn những sáng kiến có giá trị, mang lại hiệu quả thiết thực để phố biến, nhân rộng; ghi nhận các cá nhân có những giải pháp sáng tạo, có giá trị thực tiễn, làm căn cứ cho việc xét công nhận danh hiệu thi đua các cấp, danh hiệu nhà giáo cao quý và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Giúp các đơn vị trong toàn ngành đi sâu vào nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, nâng cao năng lực và bồi dưỡng đội ngũ ngày càng vũng về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, nghiên cứu khoa học và khả năng tự học.

 

 • Yêu cầu

 

Sáng kiến phải thể hiện được các giải pháp, biện pháp, cách làm… nhằm thực hiện mục đích, yêu cầu đề ra. Nêu bật kết quả đạt được (kết quả định tính và định lượng, trên cơ sở khảo sát, đánh giá khoa học, khách quan; có so sánh, đối chiếu giữa sau với trước khi áp dụng giải pháp, sáng kiến).

Lý giải một cách khoa học sự phù hợp của các giải pháp đã thực hiện với quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đúng với qui chế chuyên môn.

Trình bày các yêu cầu về điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để áp dụng sáng kiến đã nêu; những vấn đề còn bỏ ngỏ để đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu  bổ sung.

Khi áp dụng sáng kiến cần phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ của tài liệu, công nghệ mới được cá nhân tham khảo áp dụng (tên sáng kiến, tác giả, nơi phát hành – nếu có) và tóm tắt giải pháp, kinh nghiệm được tác giả trình bày áp dụng trong trường hợp cụ thể; Những sáng tạo trong khi áp dụng, hoặc phần bổ sung của người áp dụng; những đề xuất, khuyến nghị (nếu có).

 

 • Nội dung sáng kiến

 

Nội dung sáng kiến đề cập đến những vấn đề về đổi mới gỉáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay, có thể tập trung nghiên cứu sâu vào những lĩnh vực như sau:

Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các mặt hoạt động trong nhà trường.

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn, phương pháp kiểm tra, đánh giá cho điểm học sinh phù hợp yêu cầu đổi mới của ngành và đáp ứng với yêu cầu xã hội.

Đổi mới công tác tổ chức bồi dưõng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên.

Đổi mới thực hiện tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm và tổ chức hoạt động thư viện, cơ sở thực hành, thực tập.

Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp: đổi mới trong tổ chức học 2 buổi/ngày; tổ chức nội trú, bán trú trong nhà trường; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; đổi mới công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động đoàn thể.

Đổi mới việc ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực hoạt động; kinh nghiệm xây dựng các phần mềm tin học, giáo án điện tử.

Đổi mới phương pháp sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm và thiết bị dạy học hiện đại vào giảng dạy…

 

 • Cấu trúc một sáng kiến

 

Có nhiều dàn ý khác nhau về cách viết một sáng kiến, tùy từng lĩnh vực, từng bộ môn, nhưng thống nhất dàn ý chung như sau:

 1. Phần mở đầu:
 1. Lý do chọn đề tài.
 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.
 3. Đối tượng nghiên cứu
 4. Giới hạn của đề tài
 5. Phương pháp nghiên cứu.
 1. Phần nội dung
 1. Cơ sở lý luận (ngắn gọn, nêu những nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu)
 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu.

Phân tích, đánh giá  các nội dung, vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra, cần có số liệu cụ thể minh họa.

 1. Nội dung và hình thức của giải pháp:
 1. Mục tiêu của giải pháp
 2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp
 3. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp (nếu có)
 4. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng, (cần xác định rõ thước đo hiệu quả của ứng dụng, có số liệu định tính, định lượng minh họa).

III. Phần kết luận, kiến nghị

 

 • Kết luận: Viết ngắn gọn, khái quát, không cần số liệu

 

  • Nêu khái quát các nội dung nghiên cứu
  • Kết quả của nội dung nghiên cứu đó.

 

 • Kiến nghị: Viết ngắn gọn và xuất phát từ nội dung nghiên cứu đề tài.

 

Trang cuối, giới thiệu Tài liệu tham khảo.

Yêu cầu số trang của 1 sáng kiến không quá 35 trang giấy A4, size 13-14, phông chữ Tims New Romam;

 1. Đánh giá một sáng kiến
 2. Bảng tính điểm các tiêu chuẩn và tiêu chí
TIÊU CHUẨN TIÊU CHÍ ĐIỂM
1 TÍNH KHOA HỌC, SƯ PHẠM

(Tối đa: 20 điểm)

1 Đảm bảo tính chính xác, khoa học bộ môn, quan điểm tư tưởng 5
2 Luận cứ, luận chứng đúng, đủ, bố cục hợp lý 5
3 Trình bày mạch lạc, đúng văn phong khoa học, không sai sót về khái niệm, câu và văn bản. Đảm bảo nội dung, hình thức, cấu trúc và phương pháp trình bày dễ hiểu 5
4 Sử dụng và kết họp họp lý các phương pháp phù hợp với đặc trưng từng bộ môn, phưong pháp sư phạm. 5
2 TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO (tối đa: 50 điểm) 1 Thể hiện rõ đối tượng, nội dung và hình thức nghiên cứu mới 10
2 Đánh giá đúng đối tượng, lý giải đúng vấn đề, lý giải được hạn chế của cách làm cũ, tìm được cách làm mới hiệu quả hơn 10
3 Có hướng hoặc phương pháp nghiên cứu mới, tìm được giải pháp, quy trình mới 20
4 Vận dụng vào công việc của bản thân mang lại hiệu quả cao hơn so với những tài liệu cũ, cách làm cũ 10
3 TÍNH HIỆU

QUẢ,

THỰC TIỄN (Tối đa: 30 điểm)

1 Các giải pháp mang lại hiệu quả hơn trước;

Giải quyết được vấn đề đặt ra có tính thuyết phục cao.

15
2 Đem lại lợi ích thực sự trong hoạt động giáo dục và đào tạo. 5
3 Khả năng áp dụng được ở nhiều đối tượng, nhiều nơi trong điều kiện cho phép; Đảm bảo ứng dụng thực tiễn rộng rãi. 10

 

Tổng cộng: 100 điểm. Cho điểm các tiêu chí đến điểm 1,0.

 1. Xếp loại sáng kiến

– Loại tốt (A): Từ 85 đến 100 điểm, trong đó tiêu chuẩn 2 từ 40 điểm trở lên.

– Loại khá (B): Từ 75 đến 84.

– Loại trung bình (C): 60 đến 74

– Dưới 60 điểm: Không xếp loại.

 1. Một số qui định
 2. Hình thức trình bày trang bìa

– Đầu trang:

Tên đơn vị: ở đầu trang bìa

– Giữa trang :

+ Tên sáng kiến (ngắn gọn, phản ánh đúng trọng tâm của đề tài)

+ Loại đề tài (thuộc bộ môn gì hoặc lĩnh vực nào?)

+ Tác giả: 1 cá nhân (không xét đánh giá đề tài tập thể 2 người trở lên), chức danh, bộ môn giảng dạy hoặc đang phụ trách.

– Cuối trang :

+ Tháng, năm thực hiện

– Văn bản sáng kiến được in (Font: Times New Roman, Size: 13-14), đóng quyển (đóng bìa, dán gáy), không có lỗi chính tả, lỗi cú pháp.

– Gửi bản in cho Hội đồng chấm các cấp.

 1. Qui trình chấm

2.1. Cấp cơ sở và cấp Ngành, Huyện

 1. a) Đối với các trường học trực thuộc

Các đơn vị cơ sở thành lập Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp cơ sở để chấm, xét duyệt và công nhận kết quả. Sáng kiến được công nhận cấp cơ sở từ loại B trở lên mới đề nghị gửi lên Hội đồng Khoa học, sáng kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo để chấm, xét duyệt và công nhận. Mỗi sáng kiến phải được người đứng đầu các đơn vị xác minh (có xác nhận xếp loại, ký, đóng dấu).

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND huyện, thành lập Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp huyện, tổ chức chấm, xét duyệt và công nhận sáng kiến.

 1. b) Yêu cầu chấm

Thực hiện đúng qui trình, đảm bảo tính khách quan và công bằng.

Mỗi sáng kiến phải đảm bảo được ít nhất 2 giám khảo chấm độc lập.

Giám khảo phải là những cán bộ, giáo viên đúng chuyên môn, có uy tín, kinh nghiệm và thành tích cao trong dạv học, công tác, tích cực tham gia phong trào viết và áp dụng sáng kiến, có đề tài được xếp loại từ cấp huyện trở lên.

2.2. Cấp tỉnh (UBND Tỉnh ra Quyết định công nhận)

Sáng kiến được công nhận cấp huyện được giải A đối với cá nhân được đề nghị chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh làm thủ tục, hồ sơ gửi, nộp lên cấp Tỉnh thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo để Sở tổng họp đề nghị Hội đồng thi đua cấp tỉnh chấm, xét duyệt và công nhận.

 1. Hồ sơ sáng kiến

Hồ sơ chấm, xét duyệt và công nhận sáng kiến được lưu trữ ở từng cấp.

+ Trình cấp Ngành: Đối vởi các trường, đơn vị trực thuộc. Bản in, và một file danh sách sáng kiến (theo mẫu) gửi vào địa chỉ Email: thidua@pgdcumgar.edu.vn

+ Trình cấp Huyện: Sau khi chấm xong cấp Phòng, phòng GDĐT làm tờ trình đề nghị cấp huyện thành lập Hội đồng chấm, xét duyệt và công nhận sáng kiến.

Đối với những sáng kiến có đĩa minh họa, yêu cầu phải ghi rõ: (có đĩa kèm theo) trong danh sách sáng kiến của đơn vị để tránh trường hợp đĩa minh họa bị thất lạc.

 1. Biểu điểm chấm

Theo phiếu chấm gồm các tiêu chuẩn và tiêu chí ở mục IV.

 1. Lịch thực hiện hàng năm

Tùy theo đối tượng quản lý, cụ thể như sau:

Sáng kiến gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/3 hàng năm. Quá thời hạn qui định, Phòng Giáo dục và Đào tạo không nhận sáng kiến của đơn vị nộp muộn. Khi gửi sáng kiến cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị kí xác nhận vào tờ giao – nhận sáng kiến. Đơn vị nào không ký, khi thất lạc, Phòng Giáo dục và Đào tạo không chịu trách nhiệm.

Từ ngày 20/4-10/5/hàng năm: cấp Ngành và cấp Huyện chấm sáng kiến và công bố kết quả.

Đối với đối tượng đề nghị Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh ở khối cấp huyện, nộp hồ sơ và sáng kiến cho Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 6 hàng năm để Sở GDĐT xét, sau đó chuyển cho Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND, ngày 03/3/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk, về việc ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND, ngày 26/6/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND, ngày 03/3/2015;

.

Thời gian nộp cho cấp Tỉnh theo yêu cầu của Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh (Sở Nội vụ)

Đối với việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng sáng kiến đã chấm hàng năm của đơn vị, của Ngành, cấp huyện để thực hiện việc đánh giá và phân loại.

Lưu ý: Những sáng kiến sao chép của nhau, sao chép lại trên mạng, sao chép lại ở các loại sách báo, tạp chí liên quan đến mục: 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu; 3. Nội dung và hình thức của giải pháp tại phần II. Phần nội dung là những sáng kiến phạm qui. Cá nhân nào có sáng kiến bị phát hiện là phạm qui, cá nhân đó sẽ không được xét duyệt các danh hiệu thi đua từ cấp trường và đơn vị có cá nhân phạm qui sẽ bị đánh giá thi đua của đơn vị, đồng thời Phòng GDĐT công khai danh sách các cá nhân thuộc các đơn vị cụ thể vi phạm trên Email nội bộ.

Những văn bản hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến trước hướng dẫn này được bãi bỏ.

Mọi ý kiến, cần trao đổi liên hệ về phòng GDĐT qua bộ phận thi đua để được tư vấn thêm (số điện thoại 0915811798 gặp Thầy Ngô Văn Thanh)./.

Nơi nhận:                                                                            TRƯỞNG PHÒNG

UBND huyện (b/c);                                                                    (Đã ký)

– HĐSK, Phòng Nội vụ (b/c);   

– LĐ, CV phòng GDĐT;                                                                    

– Các đơn vị trường học trực thuộc (th/h);

– Lưu: VT, TĐ.