Kế Hoạch tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp GV-HS cấp trường năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   ../KH-THLTT   

          Eakuêh ,  ngày 26 tháng  03  năm 2018

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp GV-HS cấp trường năm học 2017-2018

 

Thực hiện hướng dẫn GPDĐTcủa Phòng GD-ĐT Cưmgar về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học năm 2017-2018.

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng,
-Nay trường Tiểu học Lý Tự Trọng lập kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên- Học sinh “Viết chữ đẹp” cấp trường năm học 2017-2018 như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu
  1. Thúc đẩy phong trào Giữ vở sạch – Rèn chữ đẹp; trau dồi các kĩ năng viết chữ và trình bày bài sạch đẹp; góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.
  2. Phát huy vai trò và trách nhiệm của người giáo viên; động viên, khích lệ các thầy giáo, cô giáo chăm lo rèn luyện chữ viết và duy trì những nề nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh.
  3. Huy động sự quan tâm, giúp đỡ của phụ huynh học sinh và các tổ chức – lực lượng xã hội đối với việc “luyện nét chữ, rèn nếp người” cho học sinh; góp phần giáo dục thái độ qúy trọng và giữ gìn vẻ đẹp của tiếng nói – chữ viết dân tộc.
  4. Tổ chức thi theo các hình thức gọn nhẹ, thiết thực và phù hợp với đặc điểm học sinh tiểu học; đánh giá đúng thực chất của quá trình học tập và rèn chữ của học sinh.
  5.  Qua hội thi cấp trường bầu chọn những đồng chí giáo viên và những em học sinh đạt thành tích cao trong hội thi để tham gia cấp huyện.
 2. Đối tượng và điều kiện dự thi

– Tất cả các giáo viên nhà trường và học sinh từ khối 1-5

III. Nội dung hội thi và hình thức:

a./Thời gian tổ chức:

*Thời gian tổ chức: học sinh

7 giờ ngày 06/04/2018,

b./ Đối với giáo viên (có lịch sau)

Thực hiện đăng ký từ tổ khối, lập danh sách có chữ ký của khối trưởng. Nộp vào ngày 27/03/2018 cho đ/c H.Yăc

Nội dung thi: 2 phần chính

 1. Phần luyện viết vào giấy 5 ô ly (Chuyên môn cho sẵn)
 2. Phần nghe viết ( 1 đoạn thơ) Kiểu chữ tự chọn, cỡ nhỏ).

 

 1. IV. BAN GIÁM KHẢO

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

V.CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

 1. Giáo viên được công nhận viết chữ đẹp cấp trường phải đạt yêu cầu sau: Chữ viết trên giấy 2 phần đạt loại A (chữ viết đúng theo quy định, trình bày đẹp, không sai lỗi chính tả).
 2. Giáo viên được khen thưởng viết chữ đẹp cấp trường được chọn trong trong số giáo viên có chữ viết đẹp xuất sắc trong Hội thi và được cử đi dự thi cấp Huyện.
 3. Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá nỗ lực rèn luyện của tập thể giáo viên đã tích cực rèn chữ viết.

             -Cơ cấu giải thưởng thi viết chữ đẹp cho giáo viên và học sinh.

+ Giáo viên:

     Gồm 3 giải: Giải  A:                          100.000 đồng

                          Giải B:                          80.000 đồng

                                     Giải C:                          50.000 đồng

                              Tổng cộng:                           230.000 đồng

 1. Tổ chức thực hiện:
 2. Nhiệm vụ của các tổ chuyên môn:

– Các tổ chuyên môn phổ biến Điều lệ thi Giáo viên viết chữ đẹp  cấp trường cho giáo viên dự thi;

– Nộp danh sách giáo viên dự thi cho Ban Tổ chức;

– Chuẩn bị luyện viết cho giáo viên dự thi của tổ mình đạt kết quả tốt từ 26/03 đến ngày dự thi.

 1. Nhiệm vụ của các giáo viên dự thi:

– Nắm vững mẫu chữ viết theo công văn Số: 31/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu chữ viết trong trương Tiểu học.

 1. Nhiệm vụ của Ban giám khảo:

– Nghiên cứu và chuẩn bị tốt kiến thức mẫu chữ viết theo công văn Số: 31/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu chữ viết trong trương Tiểu học.

– Độc lập, trung thực, khách quan, chống các biểu hiện tiêu cực để đánh giá kết quả .

– Nghiêm túc thực hiện đúng nội quy của Hội thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp cấp trường năm học 2017 – 2018 đề nghị các đồng chí tổ trưởng chuyên môn các tổ và tất cả  giáo viên toàn trường tập trung đầu tư rèn chữ để hội thi đạt kết quả cao./.

Nơinhận:
-Như trên;
– Lưu

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Thị Mai Thanh