KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐĂNG KÍ MUA TÀI LIỆU DẠY HỌC ĐỊA PHƯƠNG ĐĂKLĂK NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT CƯ MGAR                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG                             Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

    Số  03/ KHTV_LTT                                               

                                                                               Ea Kuêh, ngày 02  tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI  ĐĂNG KÍ MUA TÀI LIỆU DẠY HỌC ĐỊA PHƯƠNG ĐĂKLĂK

NĂM HỌC 2018 – 2019

  • Thực hiện theo kết luận của ông Thái Văn Tài – phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tại thông báo số 458/SGDDT-GDTrH ngày 04 tháng 4 năm 2018 về việc triển khai chương trình dạy học tài liệu dạy học địa phương.
  • Thực hiện công văn số 55/CV-PGDDT ngày 23 tháng 4 năm 2018 về việc triển khai sử dụng bộ tài liệu dạy học địa phương.
  • Nhằm giúp học sinh có tài liệu kịp thời để học ngay từ đầu năm học 2018 -2019.
  • Nay bộ phận thư viện lên kế hoạch triển khai tuyên truyền giới thiệu bộ sách tài liệu đia phương ĐăkLăk  đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường và đến toàn thể phụ huynh học sinh nắm được để có kế hoạch  đăng kí mua sách cho con em mình được đầy đủ kịp thời với các nội dung sau:
  1. Về Công tác tuyên truyền giới thiệu:

    – Cán bộ thư viện kết hợp với tổng phụ trách đội triển khai tuyên truyền giới thiệu bộ tài liệu dạy học địa phương dưới cờ vào thứ hai hàng  tuần ( ngay sau khi có bộ tài liệu mẫu của sở giáo dục gửi về từng trường) để các em biết và đăng kí mua tài liệu phục vụ cho việc học của mình.

–   Giáo viên chủ nhiêm thông báo đến toàn thể phụ huynh học sinh của mình trong các  cuộc họp phụ huynh vào cuối năm học 2017-2018 và đầu năm học 2018-2019 để phụ huynh nắm được và đăng kí mua tài liệu cho con em mình được kịp thời, đầy đủ.

  1. Về thời gian,  số lượng và đối tượng  sử dụng bộ tài liệu dạy học địa phương ĐăkLăk:

        – Theo như công văn chỉ đạo của sở giáo dục thì bộ sách sẽ được triển khai dạy và học vào đầu năm học 2018 – 2019 và mỗi học sinh từ lớp 1 đến 1ớp 5  phải trang bị cho mình một bộ đê học và mỗi giáo viên bộ môn phải được trang bị một bộ để dạy ngoài ra thư viện trường cũng phải trang bị một bộ để lưu tại thư viện.

         – Bộ sách dành cho cấp tiểu học  bao gồm bốn cuốn cụ thể như sau:

Cuốn 1: Tài liệu dạy học lịch sử địa phương Tỉnh ĐăkLăk. ( 20.000 đồng)

Cuốn 2: Tài liệu dạy học Địa lí địa phương tỉnh ĐăkLăk     ( 20.000 đồng)

Cuốn 3: Tài liệu dạy học Âm nhạc địa phương ĐăkLăk       (20.000 đồng)

Cuốn 4: ĐăkLăk My Lovely Hometown ( Tài liệu dạy học Tiếng Anh) (30.000đồng).

     – Như vậy  bộ sách bao gồm  4 cuốn với trị giá (90.000đồng/1 bộ) tất cả các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đều phải đăng kí mua 1 bộ để phục vụ cho việc học của mình trong năm học tới (2018 – 2019).

          Về thời gian đăng kí mua tài liệu:

      – Để đảm bảo thời gian nộp bản Đăng kí về phòng giáo dục trước ngày 15/05/2018).

Đề nghị Giáo viên chủ nhiệm của từng lớp lập danh sách số lượng đăng kí mua tài liệu địa phương  của lớp mình nộp về bộ phận thư viện để tổng hợp trước ngày 10/05/2018.

  1. Nội dung và hình  thức triển khai đăng kí mua tài liệu địa phương phục vụ từ năm học (2018 – 2019:

      – Ban giám hiệu nhà trường triển khai công văn sử dụng bộ tài liệu địa phương tới cán bộ, giáo viên, công nhân viên và thông báo tới toàn thể học sinh và phụ huynh trong toàn trường .

      – Chỉ đạo các bộ phận có liên quan lên kế hoạch cụ thể tại trường mình và tổ chức tuyên truyền cũng như hướng dẫn phụ huynh học sinh đăng kí mua tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học trong tòan trường trong năm học tới.

      Sau k hi thông báo tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh  giáo viên chủ nhiệm tổng hợp nộp danh sách học sinh đăng kí mua tài liệu  lên bộ phận thư viện để tổng hợp.

      Bộ phận thư viện  tổng hợp, lập danh sách và gửi bản  đăng kí mua tài liệu của toàn trường về phòng giáo dục trước ngày 15/05/2018.

      Trên đây là toàn bộ kế hoạch về việc triển khai tuyên truyền giới thiệu về việc đăng kí mua và sử dụng  bộ tài liệu dạy học địa phương ĐăkĐăk của trường Tiểu Học Lý Tự Trọng. Kính mong sự hưởng ứng nhiệt tình của quí bâc phụ huynh cũng như nghiên túc thực hiện công văn hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên được kịp thời và mang lại hiệu quả cao nhất. Với mong muốn tất cả các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đều có bộ sách tài liệu địa phương để học trong năm học 2018 – 2019. Đề nghị giáo viên chủ nhiệm cũng như các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện .

 

       Hiệu Trưởng                                                                     Phụ trách thư viện

           (đã ký)

 

      Mai Văn Chinh                                                                  Nguyễn Thị Khoái