KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật TrườngTH lý tự trọng năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 Số: 14/KH-LTT                 EaKuêh, ngày 15  tháng 1  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

   Triển khai thực hiện Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

TrườngTH lý tự trọng năm 2019

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ- TTg  ngày 25/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021:

Thực hiện Chỉ thị  2919/CT/BGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ năm học của nghành giaó  dục 2018-2019;

Thực hiện quyết định số 02/QĐ – UBND, ngày 2 tháng 1 năm 2018 của UBND Huyện về ban hành kế hoạch triển khai thục hiện Quyết định số 1163/QĐ- TTg ngày 8/8/2017của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án “ Đẩy mạnh công tácPBGDL và tuyên truyền,vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn huyện CưM’gar, giai đoạn 2017 – 2021;

Thực hiện kế hoạch số 11462/KH – UBND Huyện,ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND Huyện về việc triển khai công tác phor biến giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện Đak Lak; Kế hoạch số 03/KH- SGDĐT  ngày 7 tháng 1  năm 2019  của Sở GDĐT Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019

Trường tiểu học Lý Tự Trọng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường giáo dục pháp luật qua môn giáo dục công dân phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội năm 2019 như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu
 2. Mục đích

– Tiếp tục triển khai các văn bẳn của ban bí thư TW Đảng, của huyện ủy về PBGDPL ( Chỉ thị 32 –CT/TW, ngày 9 tháng 12  năm 2003,kết luận số 04- KL/TW, ngày 19/4/2011,luật PBGDPL,chương trình đỀ án  PBGDPL….

– Quán triệt triệt thục hiện chỉ thị 2919/CT- BGD ĐT ngày 10 /8/2018 của bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục năm học 2018-2019,tiếp tục thực hiện quyết định số 1928 QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về đề án “Nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học”

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát hiện nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả.

– Đề cao trách nhiệm tự học tập,tìm hiểu pháp luật,nghĩa vụ học tập pháp luật,gióa dục tư tưởng chính trị,đạo đức lối sống của các nhóm đối tượng (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học ở mỗi cấp học) tạo chuyển biến căn bản trong ý thúc tuân thủ,chấp hành pháp luật trong xã hội.

 1. Yêu cầu

– Quán triệt đầy đủ chủ trương,chính sách của đảng pháp luật về công tác PBGDPL bám sát  chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, UBND huyện, tỉnh gắn nhiệm vụ chính trị, với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm ngành giáo dục và đào tạo.

– Kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, phối hợp công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục đạo đức học sinh, sinh viên và việc thực hiện các hoạt động, các phong trào thi đua lớn của ngành năm 2019

– Việc PBGDPL được triển khai đến toàn thể cán  công chức, viên chức và học sinh trong nhà trường; thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả.

 1. Nhiệm vụ triển khai

– Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới ban hành phù hợp với ngành như các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và hoc sinh trong toàn trường, các văn bản QPPL liên quan đến an toàn giao thông, môi trường, an toàn thực phẩm, tội phạm về ma túy, mua bán người, quyền trẻ em các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận Quốc tế có liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

– Tổ chức tuần lễ hưởng ứng  “Ngày pháp luật” (9/112019) định kỳ thông qua các hình thức phù hợp để phổ biến các văn bản pháp luật mới cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Tủ sách pháp luật, nâng cao hiệu quả sử dụng Tủ sách pháp luật trong nhà trường; mở chuyên mục PBGDPL trên Website nhà trường, bản tin nội bộ của   đơn vị trong trường.

– Đổi mới phương pháp PBGDPL thông qua các môn học Đạo đức, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

– Tiếp tục triển khai thực hiện các hội thi, cuộc thi về pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tào tạo và UBND  huyện, PGD phát động và hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật hình sự” năm 2019 do sở tư pháp do Sở Tư pháp phát động.

– Tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác PBGDPL.

III. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG TRIỂN KHAI

 1. Nội dung triển khai

Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật khác phù hợp với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc phạm vi quản lý của nhà trường như: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới ban hành  2018 -2019  và các văn bản QPPL phù hợp với trường như: Bộ luật Dân sự, Luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Phòng, chống mua bán người và văn bản hướng dẫn thi  hành; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hưỡng dẫn thi hành; Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Tố tụng hành chính; Luật Trẻ em, luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành.

– Các văn bản pháp luật quan trọng khác liên quan đến chế đọ, chính sách,đời sống của cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trong nhà trường nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo người học trong toàn trường góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường quản lý hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

– Tập trung phổ biến pháp luật cho đối tượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành bảo vệ pháp luật trên địa bàn xã, tuyên truyền việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với việc phát triển du lịch, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 1. Đối tượng triển khai

+ Đối với giáo viên và học sinh

Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và học môn đạo đức, cung cấp một số nội dung, kiến thức pháp luật cơ bản gắn liền với cuộc sống của học sinh tiểu học như: an toàn giao thông, quan hệ gia đình, xã hội, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

 1. Các hình thức và tiến độ PBGDPL
 2. Thông qua các cuộc họp cơ quan, hội nghị, tọa đàm, tuyên truyền dưới cờ, tiết sinh hoạt lớp, tiết học đạo đức, tuần sinh hoạt công dân, hoạt động ngoại khóa…

– Chủ trì: Tổ pháp chế trường học  .

– Phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

– Tiến độ: Thực hiện thường xuyên.

 1. Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa thông qua các hình thức như: Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, cấp phát tài liệu, tư vấn pháp luật, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các đợt sinh hoạt chính trị trong nhà trường.

– Chủ trì: Tổ pháp chế trường học  .

– Phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

– Tiến độ: Thực hiện thường xuyên.

 1. Tuyên truyền, phổ biến thông qua hệ thống thông tin đại chúng. Xây dựng trang thông tin PBGDPL trên website của nhà trường, của đơn vị trường học sử dụng các phương tiện hiện đại chúng để truyền tải kịp thời kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn và các quy định pháp luật cũng như tình hình thực hiện pháp luật đến các đối tượng.

– Chủ trì: Tổ pháp chế trường học  .

– Phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

– Tiến độ: Thực hiện thường xuyên.

 1. Tiếp tục xây dựng “Tủ sách pháp luật” tại cơ quan và đơn vị trường học, trang bị phong phú các đầu sách nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

– Chủ trì: Tổ pháp chế trường học

– Phối hợp: Công ty sách thiết bị trường học và các đơn vị có liên quan.

– Tiến độ: Thực hiện thường xuyên.

 1. Tham gia tập huấn, tuyên truyền kiến thức pháp luật mới cho cán bộ phụ trách công tác pháp chế tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên giảng dạy

– Chủ trì: Tổ pháp chế trường học  .

– Phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

– Tiến độ: Quý IV năm 2018.

 1. Tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên theo quyết định j số 1456/QĐ- BGDĐT, ngày 28/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy (Phòng Giáo dục và Đào tạo).

– Chủ trì: Tổ pháp chế trường học

– Phối hợp: Các tổ có liên quan.

– Tiến độ: Quý III năm 2019.

7.Tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”(9/11), hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật hình sự”năm 2019 do phòng tư pháp phát động

– Chủ trì: Tổ pháp chế trường học

– Chủ trì: Tổ pháp chế trường học  .

– Phối hợp: Các tổ có liên quan.

– Tiến độ: Quý I, II, IV năm 2019.

 1. Tổ chức thực hiện

1.Đối với nhà trường

Thanh tra nhà trường chủ trì tham mưu xây dựng các kế hoạch liên quan đến công tác PBGDPL năm 2019,theo dõi hướng dẫn các tổ trong toàn trường thực hiện kế hoạch này, tổ chức tuyên truyền, các văn bản luật mới ban hành và các văn bản hướng dẫn khác …đến tất cả cán bộ giáo viên nhân viên của trường thông qua các cuộc họp.

– Cán  bộ công nhân viên căn cứ chức năng nhiệm vụ của bộ phận mình để phối hợp thực hiện.

 1. Các tổ khối:

Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, xây dựng kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2019 của tổ mình

Tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật mới ban hành và các văn bản hướng dẫn khác cho các tổ sau khi dự tập huấn

Tổ chức tuyên truyền, PBGPL các văn bản luật mới ban hành và các văn bản hướng dẫn khác cho cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trong nhà trường.

Cuối mỗi học kỳ, đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL về Phòng Giáo dục và Đào tạo

 1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các hoạt động tại kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo và nguồn huy động hợp pháp khác. Các mức chi cụ thể thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 122/NQ-HĐND, ngày 17/8/2014 của HĐND tỉnh quy định về mức chi cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận của người dân cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

VII. Chế độ thông tin, báo cáo:

Báo cáo giữa năm trước ngày 7/5/2019

Báo cáo cuối năm trước ngày 7/11/2019

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL và phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội năm 2019 của Trường tiểu học Lý Tự Trọng.

 

     Nơi nhận:                                                                           P. HIỆUTRƯỞNG

– phòng GDĐT;  (để báo cáo)

– Các bộ phận CM;

– Các tt; (để thực hiện)

– Lưu: VT.                                                                                               Trần Đình Mạnh