Thời khóa biểu năm học 2017 -2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

            PHÒNG GD – ĐT CƯMGAR               THỜI KHÓA BIỂU

   TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG                                Năm học 2017 – 2018

                                                                              (Áp dụng từ ngày 26/03/2018)

 

LỚP THỨ

TIẾT

HAI BA NĂM SÁU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
5A1

(Huệ)

1

2

3

4

5

C. cờ

T.dục

T.đọc

Toán

Đ đức

A.văn

A.văn

Ê.đê
Ê.đê

T. dục

Toán

C.tả

LT$câu

K.Học

T.đọc

Toán

Â.nhạc

TLV

K.thuật

M.thuật

Toán

LTVC

Đ.Lý

K.Học

Toán

T.L.V

K.Chuyện

Lịch sử

SHL

5A2

(Treo)

1

2

3

4

5

T. đọc

M.Th

Toán

Đ đức

C.cờ

K.thuật

Toán

C.tả

LT$câu

K.Học

T.đọc

Â.nhạc

Toán

T.L.V

Lịch sử

Toán

T.dục

LTVC

Đ.Lý

K.Học

Anh

Ê đê

Anh
Ê đê

Toán

T.dục

T.L.V

K.Chuyện

SHL

5A3

(Tân)

1

2

3

4

5

T. đọc

Toán

Đ đức

K.thuật

M.thuật

Toán

C.tả

LT$câu

Anh

K.Học

T.đọc

Toán

T.L.V

TDục

Lịch sử

Â.nhạc

Toán

LTVC

Đ.Lý

K.Học

Toán

Anh

T.L.V

K.Chuyện

T.dục

5a4

T. (Ngọc)

1

2

3

4

5

T. đọc

Toán

Đ đức

K.học

Anh

Toán

T. dục

K.thuật

C.tả

LT$câu

 T.đọc

Toán

T.L.V

Lịch sử

Â.nhac

Toán

LTVC

Đ.Lý

K.Học

T.dục

Toán

T.L.V

K.chuyện

M.thuật

Anh

       

     PHÒNG GD – ĐT CƯMGAR                          THỜI KHÓA BIỂU

   TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG                Năm học 2017 – 2018

                                                                      (Áp dụng từ ngày 28/8/2017)

LỚP THỨ
TIẾT
HAI BA NĂM SÁU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
4A1

(Thảo)

1

2

3

4

5

C cờ

Toán

T. đọc

M thuật

Đ.Đức

Toán

T. dục

C. tả

T.L.V

Anh

Anh

Â.nhạc

Anh

Ê.đê

Ê.đê

Toán

T. Đọc

L.Sử

LTVC K. Học

Toán

T.dục

K.Chuyện

K. học

Địa lý

Toán

K.thuật

LTVC

Anh

TLV

4a2

(Điệp)

1

2

3

4

5

Toán

T. đọc

T.dục

Đ.Đức

C.Cờ

Anh

Anh

Ê.đê

Ê.đê

 nhạc

Toán

C. tả

Anh

T.L.V

K. Học

Toán

T. Đọc

L.Sử

LTVC

Anh

T.dục

Toán

K.chuyện

K. học

Địa lý

M.thuật

Toán

LTVC

TLV

Kỹthuật

4a3

(Ngọc)

1

2

3

4

5

M.thuật

Toán

T. đọc

Anh

Đ.Đức

Toán

C. tả

T.L.V.

Anh

K.học

T.dục

Toán

T. Đọc

L.Sử

LTVC

Toán

K.Chuyện

K. học

T dục

Địa lý

Toán

Ânhạc

LTVC

TLV

Kỹ thuật

 

4a4

(Linh)

1

2

3

4

5

Toán

T. đọc

Đ.Đức

TDục

Anh

Toán

C. tả

T.L.V

K. Học

 Nhac

Toán

T. Đọc

L.Sử

T.D

LTVC

Toán

K.Chuyện

K. học

Địa lý

Anh

Toán

LTVC

TLV

M.thuật

Kỹ thuật

 

      

    PHÒNG GD – ĐT CƯMGAR                                     THỜI KHÓA BIỂU

   TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG                                    Năm học 2017 – 2018

                                                                                    (Áp dụng từ ngày 28/8/2017

LỚP THỨ

TIẾT

HAI BA NĂM SÁU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
3A1

(Vi)

1

2

3

4

5

T. đọc

K.Chuyện

Anh

Toán

Đ. Đức

Toán

TNXH

C tả

T dục

Anh

Anh

Ê đê

Ê đê

T.đọc

Toán

Â.Nhạc

T. viết

T.công

Toán

TNXH

Anh

M.thuật

C.Tả

Toán

LTVC

T.Dục

T.L.V

S.H.L

3a2

(Thi)

1

2

3

4

5

C cờ

T. đọc

K.Chuyện

Toán

Đ. Đức

Toán

C.Tả

T.Dục

TNXH

.Tcông

 nhạc

T.đọc

Toán

T. viết

Anh

  Anh

Anh

Ê đê

Ê đê

T.Dục

Toán

Anh

TNXH

C.Tả

Toán

M.thuật LTVC

T.L.V

S.H.L

3a3

(Pôl)

1

2

3

4

5

M.thuật

T. đọc

K.Chuyện

Toán

C,Cờ

Toán

C.Tả

Đ.đức T.công

Anh

Â.nhạc

T.đọc

Anh

Toán

T. viết

Anh

Anh

Ê đê

Ê đê

 

Anh

Toán

C.Tả

T.dục

TNXH

T.dục

LTVC

T.L.V

Toán

S.H.L

3a4

(Phơng)

1

2

3

4

5

T. đọc

K.Chuyện

Toán

M.thuật

C. Cờ

Toán

C.Tả

Đ.Đức

TNXH

Anh

T.đọc

Toán

T. viết

TDục

Toán

 nhạc

TNXH

C.Tả

Anh

Toán

LTVC

T.L.V

T.dục

3a5

(Tình)

1

2

3

4

5

T. đọc

K.Chuyện

Toán

Anh

Đ. Đức

T.Dục

Toán

C.Tả

T.công

TNXH

Toán

T.đọc

T. viết

Â.nhạc

Toán

TNXH

C.Tả

Tdục

Toán

LTVC

M.thuật

T.L.V

Anh

 

            PHÒNG GD – ĐT CƯMGAR                                                         THỜI KHÓA BIỂU

   TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG                                   Năm học 2017 – 2018

                                                                                    (Áp dụng từ ngày 28/8/2017)

LỚP THỨ

TIẾT

HAI BA NĂM SÁU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
1A1

(Thảo)

1

2

3

4

5

C cờ

T.việt

T. việt

Toan

Toán

T.việt

T.việt

TNXH

T.việt

T.việt

Â.nhạc

T.công

T. việt

T.việt

Toán

Toán

T.việt

T.việt

Đ.đức

T.việt

M.thuật

T.việt

T.dục

T,việt

T.việt

S.H.L

1a2

(M.Dương)

1

2

3

4

5

C cờ

T.việt

T. việt

Toan

Toán

T.việt

T.việt

TNXH

T.việt

Â.nhạc

T.việt

T. việt

T.công

T.việt

Toán

Toán

T.việt

T.việt

Đ đức

M.thuật

T.việt

T.việt

T.việt

T.dục

T,việt

S.H.L

1a3

(Ler)

1

2

3

4

5

C cờ

T.việt

T. việt

Toán

Toán

T.việt

T.việt

TNXH

Â.nhạc

T.việt

T.việt

T. việt

T.việt

Toan

T.công

Toán

T.việt

T.việt

Đ.đức

T.việt

T.việt

M.thuật

T.việt

T,việt

T.dục

S.H.L

1a4

(Nhoắt)

1

2

3

4

5

C.cờ

T.việt M.thuật

T. việt

Đ.đức

Toán

T.việt

T.việt

TNXH

T. việt

T.việt

Toán

T.công

Toán

T.việt

T.dục

T.việt

Â.nhạc

Toán

T,việt

T.việt

S.H.L

                    PHÒNG GD – ĐT CƯMGAR                                   THỜI KHÓA BIỂU

   TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG                                    Năm học 2017 – 2018

                                                                                    (Áp dụng từ ngày 28/8/2017)

LỚP THỨ

TIẾT

HAI BA NĂM SÁU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
2A1
(Nhung)
1

2

3

4

5

C cờ

Anh

T. đọc

T.đọc

Toán

T. đọc

T.đọc

T.oánTCôg

Â.nhạc

Toán

C.Tả

TNXH

T.đọc

T.duc

Anh

LTVC

Toán

Toán

T. đọc

.T.đọc

Toán

M.Thuật

T.viết

C.Tả

Toán

K.chuyện

T.L.V

T.duc

S.H.L

2a2

( H Dương)

1

2

3

4

5

C cờ

T.đọc

T. đọc

T.công

Tóan

T. đọc

T.duc

T.đọc

Toán

Toán

Anh

C.Tả

TNXH

T.đọc

LTVC

Toán

Đ.đức

T.dục

T. đọc

T.đọc

Anh

Toán

Toán

T.viết

M.Thuật

C.Tả

Toán

K.chuyện

T.L.V

Â.nhạc

S.H.L

2a3

(Khoen)

1

2

3

4

5

C. cờ

T.Công

T. đọc

T.đọc

Toán

T.duc

T. đọc

T.đọc

Toán

Toán

C.Tả

Â.nhạc

TNXH

T.đọc

LTVC

Anh

Toán

Đ.đức

T. đọc

T.dục

T.đọc

Toán

Toán

T.viết

C.Tả

M.Thuật

Toán

Anh

K.chuyện

T.L.V

S.H.L

2a4

(Tin)

1

2

3

4

5

T. đọc

T.đọc

T.dục

Anh

Toán

Toán

C.Tả

TNXH

Â.nhạc

Đ. Đức

T.đọc

LTVC

T dục

T. công

Toán

Toán

T.viết

C.Tả

Anh

Toán

K.chuyện

T.L.V M.thuật

S.H.L