Thời khóa biểu năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

PHÒNG GD – ĐT CƯMGAR                                                           THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

LỚP THỨ

 

 

TIẾT

HAI BA NĂM SÁU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

    

1A1

(Nhoăt)

P3

 

 

1

2

3

4

C cờ

T.việt

T. việt

Toán

 

T.việt

T.việt

Toán

Toán

 

Toán

T.việt

T.việt

TNXH

 

T.việt

T.việt

Toán

Toán

 

 

Mỹ thuật

T.công

Thểdục

Â.nhạc

 

  Toán

T.việt

T.việt

Đ.đức

 

 

T,việt

T.việt

Toán

Toán

T,việt

T.việt

Toán

Toán

T. việt

T.việt

Toán

S.H.L

 

1a2

(M.Dương)

 

P2

 

 

1

2

3

4

 

C cờ

T.việt

T. việt

Toan

T.việt

T.việt

Toán

Toán

 

Toán

T.việt

T.việt

TNXH

 

T. việt

T.việt

Toán

Toán

T. việt

T.việt

Toán

Toán

T.việt

T.việt

Toán

Toán

 

T.công

Thểdục

Â.nhạc M thuật

 

 

 

T.việt

T,việt

Đ đức

Toán

Toán

T.việt

T.việt

S.H.L

 

1a3

(Ler)

 

P1

 

 

1

2

3

4

 

C cờ

T.việt

T. việt

Toán

 

T.việt

T.việt

Toán

Toán

 

Â.nhạc

Mthuật

T.công

 

 

  T. việt

T.việt

Toán

Đ.đức

T.việt

T.việt

Toán

Toán

 

T.dục Toán

T.việt

T.việt

 

. việt

T.việt

Toán

Toán

T.việt

T,việt

TNXH

Toán

 

Toán

T.việt

T.việt

S.H.L

 

1a4+3A4

(Khoen)

 

 

 

 

1

2

3

4

 

C.cờ

T.việt

T. việt

Đ.đức

Toán

T.việt

T.việt

TNXH

 

 

 

T. việt

T.việt

Toán

T.công

 

Toán

T.việt

T.việt

 

 

 

Toán

T.việt

T.việt

 

Toán

T,việt

T.việt

S.H.L

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG                                Năm học 2018 – 2019

1a5

(CôTin )

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

C cờ

T.việt

T. việt

Nhạc Toán

 

Toán

T.việt

T.việt

TNXH

 

 

 

T. việt

T.việt

Toán

Mỹ thuật

 

  Toán

T.việt

T.việt

T.dục

Đ.đức

T.việt

T,việt

T.công

S.H.L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD – ĐT CƯMGAR                                           THỜI KHÓA BIỂU

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG                                 Năm học 2018 – 2019

 

LỚP THỨ

 

 

TIẾT

HAI BA NĂM SÁU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
2A1

 

(Nhung)

 

P6

1

2

3

4

5

 

C cờ

T. đọc

T.đọc

Toán

T. đọc

T.đọc

T.oán

Toán

 

T.dục

Mỹthuật Nhạc

Anh

 

 

Toán

C.Tả

TNXH

Toán

 

T. dục

T.đọc

LTVC

Toán

 

T. đọc

T.đọc

T.oán

Toán

 

Toán

T.viết

C.tả

Đạo đức

  Anh

Toán

K.chuyện

T.L.V

S.H.L

T.công

Toán

T. đọc

T.đọc

 

 

 

2a2 HDương

 

P5

1

2

3

4

5

 

C cờ

T. dục

T.đọc

T. đọc

Tóan

 

Nhạc

Toán

C.Tả

TNXH

 

  T.đọc

LTVC

Toán

Đ.đức

 

 

 

Toán T.công

T.viết

C.Tả

Mỹthuật

Anh

Anh

( P 6 )

Toán

T. dục

K.chuyện

T.L.V

S.H.L

2a3

(Phơng)

 

P4

1

2

3

4

5

C. cờ

T. đọc

T.đọc

Toán

Thủ công

TNXH

Toán

C.Tả Mỹthuật

 

 

 

  T.đọc

T.dục

LTVC

Toán

 

Nhạc

Anh

 Anh

( P 3)

 

 

Toán

T.viết

T. dục

C.Tả

 

 

  Toán

K.chuyện

T.L.V

Đ.đức

S.H.L

 
2a4

(Linh)

 

 

 

1

2

3

4

5

T. đọc

T.đọc

Toán

T.dục

Mthuật

Toán

T. đọc

T.đọc

Anh

Anh

Toán

C.Tả

 

  T.đọc

LTVC

Toán

TNXH

T.công

  Nhạc

Toán

Đ. Đức

T.viết

C.Tả

 

Toán

K.chuyện

T.L.V

T.dục

S.H.L

2a5+4A5

(B thảo)

 

 

 

1

2

3

4

5

T. đọc

T.đọc

Toán

 

Toán

C.Tả

TNXH

Đ. Đức

  T.đọc

LTVC

Toán

Toán

 

  Toán

T.viết

C.Tả

T.công

Toán

K.chuyện

T.L.V

S.H.L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD – ĐT CƯMGAR                                  THỜI KHÓA BIỂU

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG                        Năm học 2018 – 2019

LỚP THỨ

 

 

TIẾT

HAI BA NĂM SÁU  
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU  
3A1

(Vi )

 

1

2

3

4

5

 

Anh

Anh

Ê đê

Ê đê

( P 10 )

T. đọc

K.Chuyện

Toán

Đ. Đức T.Dục

  Anh

Toán

TNXH

C.tả

Thểdục

 

 

 

 

 

 

 

T.đọc

Toán

T. viết

T.công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán

Anh

TNXH

C.Tả

M.thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán

LTVC

T.L.V

Nhạc

S.H.L

 

 

3a2

(Điệp

 

1

2

3

4

5

 

 

T. đọc

K.Chuyện

T.Dục

Toán

Đ. Đức

Toán

C.Tả

Anh

TNxH

 

Anh

Anh

Ê đê

Ê đê

( P 10)

T.đọc

Toán

Anh

Tcông

T. viết

 

 

Toán

Mỹthuật Tnxh

C.Tả

T.Dục

 

 

 

Toán

Nhạc

LTVC

T.L.V

S.H.L

 

3a3

(Thảo

 

 

 

1

2

3

4

5

T. đọc

K.Chuyện

Toán T.Dục

 

 

Ê đê

Ê đê

Anh

Anh

Nhạc

( P 10 )

Toán

Anh

C.Tả

Đ.đức

 

T.đọc

Anh

Toán

T. viết

TNXH

 

  Toán

C.Tả

Mỹ thuật

TNXH

T.công

T. dục

LTVC

T.L.V

Toán

S.H.L

3a4+1A4

(Khoen)

 

1

2

3

4

5

Toán

T. đọc

T. dục

K.Chuyện

 

Toán

C.Tả

Đ.Đức

TNXH M.thuật

 

T.đọc

Toán

T. viết

Anh

Anh

 

 

Toán

 nhạc

TNXH

C.Tả

T.công

 

 

 

 

Toán

LTVC

T.Dục

T.L.V

S.H.L

3a5

(Thi)

 

 

1

2

3

4

5

T. đọc

K.Chuyện

Toán

Đ. Đức Nhạc

 

 

Toán

C.Tả

Tviêt

T. dục

 

  Toán

T. đọc

T.công

TNXHMthuật

 

 

 

 

 

Toán

TNXH

C.Tả

LTVC

T. dục

 

Anh

Anh

Toán

T.L.V

TNXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD – ĐT CƯMGAR                                                     THỜI KHÓA BIỂU

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG                              Năm học 2018 – 2019

 

 

LỚP THỨ

 

TIẾT

HAI BA NĂM SÁU  
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU Thừa

Thiế

Tiết

 

4A1

(Ngọc )

 

 

P 4

1

2

3

4

5

 

 

Đ.Đức

T. dục

Toán

T. đọc

C Cờ

 

 

 

Toán

Mthuật

C. tả

T.L.V

Anh

 

 

  Địa lý

Toán

T. Đọc

LTVC  T. dục

 

Anh

Anh

Ê đê

Ê đê

( P 10 )

Toán

K.Chuyện

K. học Nhạc

L.Sử

 

Toán

K.thuật

LTVC

TLV

K. Học

 

4a2

(Hằng)

 

P7

 

 

1

2

3

4

5

C Cờ

Toán

T. đọc

Đ.Đức

L.Sử

 

  Toán

T.dục

C. tả

T.L.V

K. Học

 

Anh

Anh

Ê đê

Ê đê

( P 10)

Toán

K.chuyện

T. Đọc

LTVC

T.dục

 

Toán

T. đọc

K.thuật

( P 10 )

 

 

M thuật

Toán

K. học

Địa lý

Nhạc

 

 

Toán Anh (N

LTVC

TLV

S.H.L

 

 

4A3

(Tân)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

C Cờ

Toán

Mỹthuật

T. đọc

Đ.Đức

 

Toán

C. tả

T.L.V.

T.dục

K.học

 

 

 

Toán

T. Đọc

L.Sử

Anh

LTVC

 

 

Toán

K.Chuyện

T.dục

K. học

Địa lý

Anh

Anh

Ê đê

Ê đê

( P 10)

Toán

LTVC

K.thuật

TLV

Nhạc

 

 

4a4

(Pôl)

 

1

2

3

4

5

 

 

Toán

T. đọc

Đ.Đức

Nhạc

M thuật

 

Toán

T dục

C. tả

T.L.V

K. Học

  Toán

T. Đọc

L.Sử

T .dục

LTVC

 

Toán

K. học

Địa lý Anh

Anh

 

 Toán

LTVC

K.Chuyện

K.Thuật

TLV

 

 

 

 

4a5+ 2a5

(Thảo)

 

 

1

2

3

4

5

 

 

Toán

Anh

Anh

T. đọc

Địa lý

 

 

 

 

K.Học

Toán

C. tả

T.L.V

M thuật

 

 

Toán

T.dục

T. Đọc

Đ.Đức

LTVC

Nhạc

Toán

K.Chuyện

L.Sử

K. học

 

Toán

LTVC

Thể dục

TLV

K.Thuật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD – ĐT CƯMGAR                                                      THỜI KHÓA BIỂU

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG                                        Năm học 2018 – 2019

 

 

 

LỚP

THỨ

 

 

TIẾT

HAI BA NĂM SÁU    
           
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU Thừa-Thiếu

     Tiết

5A1

(Tuyết)

 

 

1

2

3

4

5

 

C.Cờ

Nhạc

T.đọc

Toán

 

  Toán

C.tả

LT$câu

K.Học

K.thuật

 

LT&C

Toán

T. dục

Anh

( P1)

T.đọc

Toán

T.L.V

Anh

Anh

 

 

 

 

Toán

LTVC

Đ.Lý

K.Học

 

A.văn

T. dục

Ê.đê

Ê.đê

 ( P 10)

 

Toán

T.L.V

K.Chuyện

Lịch sử

Đ đức

 

 
5A2

(Ngọc)

 

 

1

2

3

4

5

C Cờ

Toán

Đạođức

A.văn

T. đọc

 

 

 

  Toán

C.tả

LT$câu

K.thuật

Lịch sử

 

 

  A.văn

A.văn

T.đọc

Toán

T.L.v

 

  Toán

LTVC

Đ.Lý T. dục

K.Học

 

LT&C

Toán

T.đọc

Mỹthuật

( P.2 )

Toán

T.L.V

K.Chuyện

K.Học

 

Ê.đê

Ê.đê

Nhạc

ANH

( P10 )

 
5A3

(Huệ)

 

 

1

2

3

4

5

T. đọc

Toán

K.Học

A.văn

Avăn

 

Toán

C.tả K.thuật

M thuật

LT$câu

 

T.đọc

Toán

T. dục

T.L.V

Đ đức

 

 

Toán

Nhạc

LTVC

Đ.Lý

K.Học

Toán

T.L.V

K.ChuyệnT. dục

Lịch sử